Desigualtat Geogràfics dels Vots: Mesures i Distribucions


El primer gràfic mostra les funcions de densitat pels % de vots a CiU a les seccions censals de tot Catalunya a les eleccions de 2010 i 2012. És important tenir en compte que l'eix horitzontal són els % de vots que va obtenir CiU a cadascuna de les seccions censals, per això va de 0 a 100, mentre que l'eix vertical representa la densitat.

Primer una breu nota pel que fa a les dades: tinc informació correctament “casada” per totes dues eleccions per un total de 4857 seccions censals. És a dir que aquests gràfics resumeixen dades electorals per aquelles seccions censals arreu del territori per les quals tinc informació electoral els dos anys (o les dues eleccions, vaja).

En qualsevol cas, és intuïtiu veure com l'any 2010 la funció de densitat pel vot de CiU s'aproxima moltíssim a una “distribució normal”: amb un sol pic i amb una mitjana al voltant del 38.1% dels vots. El més interessant de tot plegat, però, és veure com la funció de densitat dels % de vot a CiU segueix una distribució bi-modal el 2012. És a dir, amb dos pics, i per tant més polaritzada que no pas el 2010.

Això vol dir que el vot a CiU es va polaritzar geogràficament. Això és ben visible observant només el gràfic pel 2012: el primer pic representa una acumulació de seccions censals on CiU aquestes darreres eleccions va obtenir uns pobres resultats electorals, mentre que hi ha un segon pic en la distribució, que són les seccions censals on CiU va obtenir comparativament uns bons resultats.

Aquesta polarització o distribució bi-modal no s’observa, en canvi, en el gràfic per l’any 2010. Per això afegeixo també els Índexs de Polarització de Esteban i Debrah Ray (2004) per totes dues eleccions. Efectivament, la polarització en les distribucions del vot a CiU va augmentar i la diferència és estadísticament significativa.  La mesura de polarització del vot a CiU és 0.15 el 2010, mentre que va ser  0.20 el 2012. 

Alternativament, una altra manera de visualitzar l’increment en la desigualtat geogràfica del vot a CiU és mitjançant les corbes de Lorenz –que utilitzen els economistes per analitzar la desigualtat, però que podem fer servir aquí per analitzar també les desigualtats en la distribució geogràfica dels vots.  De manera que altra vegada utilitzo la informació de les seccions censals per dibuixar les corbes per totes dues eleccions.

La manera d’interpretar les corbes de Lorenz és entendre que si CiU tingués el mateix % de vot a totes les seccions censals en una determinada elecció aleshores la corba coincidiria amb la línia de 45 graus. Per contra, com més desigual geogràficament sigui la distribució geogràfica dels seus vots, més tendirà a allunyar-se la corba de la línia de 45 graus (més panxa farà la corba).


Per tant, fent un cop d'ull a aquest segon gràfic, és fàcil veure que CIU va tenir una distribució geogràfica dels seus vots notablement més desigual el 2012 que no pas el 2010 –de fet, les diferències entre les corbes són estadísticament significatives. Encara que això ja ho podíem concloure senzillament veient la funció de densitat del vot a CiU l’any 2012 que abans he comentat.

La conclusió, doncs, és que CiU va tenir una distribució geogràfica dels seus vots significativament més desigual a les darreres eleccions. Més concretament, no només més desigual sinó també més polaritzada. Aquesta és la conclusió més important. Una primera explicació d’aquest fenomen és que el 2010 CiU va obtenir bons resultats electorals a la perifèria de moltes ciutats de l’àrea metropolitana, mentre que el 2012 hi va patir una forta davallada.

Tot i això, aquesta primera explicació molt probablement no és suficient. La meva impressió és que l’augment de la polarització geogràfica del vot a CiU és conseqüència de la tensió en l’eix nacional. CiU va obtenir bons resultats, fins i tot incrementar els seus % de vot, als nuclis i eixamples de moltes ciutats, mentre que va veure molt reduïts els seus % de vots a la perifèria (i no només a l’àrea metropolitana, per cert).N'he parlat abans aquí i aquí ja.

A més a més, curiosament pel PSC també va augmentar la desigualtat en la distribució geogràfica dels seus vots. Això es pot observar al tercer i últim gràfic. Tant per CiU com pel PSC van incrementar notablement les mesures de polarització en la distribució geogràfica dels seus vots. Pel PSC es va produir el fenomen contrari: va recular als nuclis de moltes ciutats i es va mantenir a la perifèria.


Entenc que aquests són indicadors que la tensió en l’eix nacional va causar aquesta polarització dels vots: CiU es va buidar a la perifèria, on per contra van incrementar els % de participació i van augmentar els percentatges de vot a Ciutadans, el PP i el PSC s’hi va mantenir. Mentre que l’altra cara de la moneda és el PSC, que es va buidar al centres de moltes ciutats (on va perdre vots cap a ICV i cap a CIU), i en canvi es va mantenir a la perifèria gràcies molt probablement als augments de participació –tot i perdre-hi vots, també, cap a Cs i PP. Sobre cohesió, identitat i perifèria n'he parlat abans aquí.

I finalment insisteixo, aquests són patrons empírics comparant els resultats electorals de 2010 i 2012 que s’observen a moltes ciutats de Catalunya i no només a l’àrea metropolitana, per exemple a Sabadell, Mataró, Terrassa, Badalona, però també a Reus, Valls, Tarragona i a Girona. 

Comentaris